Võro Selts VKKF    78 28 750; 5649 2686    vorokiil@gmail.com

Hää, et tullit!

Võro Selts VKKF –võro vaimu hoitja

KAE MI TEGEMIISI

Miä vahtsõt

Siist näet postituisi Võro Seldsi kõgõ värskimpi tegemiisi kotsilõ!

Kaika suvõülikooli matkapäiv peetäs 12. põimukuul Mamastõn ja Põlvan

Timahavva peetäs Kaika suvõülikooli matkapäivä 12. põimukuu pääväl (12.08) Põlvan ja Põlva küle all Mamastõn. Päiv nakkas pääle kell 10 Mamastõ küläplatsi pääl, kon peetäs suvõülikooli loengu. Kellä 12 aigu mindäs jalaga Põlvahe ja tuldas tagasi, matka sisse om rehkendet ka söögivahe. Päävä lõpõtas kontsõrt, üles astus külä pillimiis Vaeva Kalmer. Timahavvadsõ matkapäävä rektri om…

I Võrokõisi Kongress tulõ kokko 22. aprilil Võrol

I Võrokõisi Kongress tulõ kokko 22. aprilil Võrol   Kuis hoita’ umma põlist kiilt, kultuuriperändüst, puhast elokeskkunda, mürgüvapa maad, majanda’ mõtsa mõistligult ja kokkohoitligult, edendä’ turismi, luvva’ ja edendä’ maaettevõttit ja tüükotussit, löüdä’ võimaluisi tullo tiini’, hoita’ teenüssit pakva’ kogokunnakeskusõ’ maakotussin vallalõ. Elo püsümine Vanal-Võromaal om täämbädse päävä muutuvan maailman tõsitsõhe proovilõ pant. Vanna-Võromaad ähvärdäs…

7. märtekuu pääväl nakaś pääle võro keele nätäl

Täämbä, 7. märtekuu pääväl nakaś pääle võro keele nädäl. Midä lukõ, kaia ja tetä saa? 7.11. Õkva hummogu kl 9.30–12 või tulla Võro Instituuti (Tartu tn 48, Võro liin) võro kiilt kõnõlõma! Keelekohvikun omma Fastrõ Mariko, Saarõ Evar ja Jüvä Sullõv – jutus tulõva nime ja nimeuurminõ, suguvõsauurminõ, talopidämine. Võro kiilt kõnõlõjalõ külälisele om kruusikõnõ…

SELTSIST

AOLUGU

Võro Selts VKKF luudi 12. märtekuu pääväl 1988. Kanepin. Seldsi nimes sai edimält Võro Keele ja Kultuuri Fond. 1997. aastagal tetti fond ümbre mittetulosaamisütisüses ja naas’ kandma parlast nimme.

ÜLESANNÕ

Seldsi ülesannõ om tukõ ja hoita võro kiilt ni kultuuri kõgõ aoluulidsõ Võromaa pääl, minkast kõnõldas ka ku võro keele- ja kultuuriruumist.

KAE LÄHEMBÄLT

Tegemise

UMA PIDO

2008. aastaga 31. mail peeti Võro liinan ja Kubija laululaval edimäst võrokeeline laulu- ja rahvapido Uma Pido, mink kõrraldust vidi Võro Selts. Tuust pääle kõrraldadas suuri umakeelitsit pitõ üle katõ vai kolmõ aastaga.

II Uma Pido peeti 29. mail 2010. aastagal Põlvan Indsikurmun, III 1. juunil 2013 Võrol, IV 28. mail 2016 Põlvan Indsikurmun ja V 2. juunil 2018 Võrol.

VI Uma Pido tulõ 1. juunil 2024 Põlvan Indsikurmun.

KAE LISAS

KAIKA SUVÕÜLIKUUL

1989. aastagast pääle peeti egä suvi aoluulidsõ Võromaa esi kotussin Kaika suvõülikuuli, kon kolmõ päävä joosul kullõldi võrokeelitsit loengit, kaeti umakeelist tiatrit, kontserte ni opati latsilõ võro kiilt.

2019. aastagast pääle peetäs egä suvi Kaika suvõülikooli matkapäivä, kon kullõldas määntsengi Vana-Võromaa kotussõn loengit, mindäs roitma ja kaias kultuuriprogrammi.

LOE EDIMÄDSE MATKAPÄÄVÄ KOTSILÕ SIIST

VÕRO-SETO TÄHTRAAMAT

1989. aastagast pääle andas egä aastak vällä „Võro-Seto tähtraamatut“  – umakeelist kalender-almanahhi. Kallendrin omma kõrvuisi vahtsõnõ (Gregoriusõ) ja vana (Juliusõ) kallendri üten võro ja seto rahvakallendri tähtpäiviga. Tähtraamatu almanahhin om võro- ja setokeelitsit lugusit, luulõtuisi, oppuisi ja muud.

OSTA 2020. AASTAGA TÄHTRAAMAT SIIST

SAVVUSANN

Vana-Võromaa suidsusannakombõ omma UNESCO üleilma tähtsä kultuuripärandüse nimekirän.

KAE LISAS

Juhatusõ liikmõ

Rahmani Jan

Laanõ Triinu

Kauksi Ülle

Saarõ Hipp

Vaaba Janek

Sõbra