Võro Selts VKKF    78 28 750; 5649 2686    vorokiil@gmail.com

2021. aastaga Kaika suvõülikooli matkapäiv Võro liinan ja Kiräpää kandsi man

Kaika suvõülikooli matkapäiv tulõ 31.07 Võro liinan ja Kiräpää kandsi man

Timava peetäs Kaika suvõülikooli matkapäivä 31. hainakuu pääväl Võro liinan. Päiv nakkas pääle kell 10 Võro instituudi man, kon omma matkapäävä loengu. Kellä 12 aigu mindäs jalaga Kiräpääle ja perän tuldas jalaga tagasi kah. Päävä lõpõtas ansambli Musica Silentii keskaolidsõ muusiga kontsõrt. Timahavadsõ suvõülikooli matkapäävä rektri om kirämiis ja julgõolõgi-aśatundja Koorti Erkki.

Aokava

NB! Aokavva või tulla muudatuisi!

10.00 Matkapäävä pidolinõ alostus Võro instituudi man.

Loengu

10.15 Valgu Heiki “Kiräpää vanõmbast aoluust”

11.00 Saarõ Evar “Kost omma tulnu nime Kiräpää ja Võro” 

Matk

12.00 Alostami matka Võro instituudi mant, läämi õkvajoonõn Kirumpää linnussõ mano. Matka pikkus om umbõs 3 km.

13.00 Kiräpää linnussõ man. 

Koorti Erkki “Kuimuudu kiränik ilma luu. Lugu tuust, kuis vällä mõtõlda kõik tuu, midä tan täämbä ei olõ, a kunagi võiolla oll”. 

14.00 Piknik Kirumpääl. NB! Egäüts om uma söögikraami esi üten võtnu.

14.30 Nakkami tagasi tulõma.

15.30 Olõmi Võro instituudi man tagasi. 

Muusiga

16.00 Musica Silentii etteastmine Võro instituudi man. 

17.00 Matkapäävä lõpõtus.

Rehkendä!

Matkapääväle ja är piät saama uma transpordiga. 

Kiräpääle minnäs ja tuldas tagasi jalaga.

Osaliisil piät söögikraam esi üten võetu olõma.

Rõiva tulõ sälgä panda ilma perrä.

Ligembät teedüst saa

Vaaba Janek, janek.vaab@gmail.com