I peatükk. ÜLDSÄTTED

 1. Võro Selts VKKF on mittetulundusühing, mille tegevuse põhieesmärk on säilitada ja arendada ajaloolise Võromaa ja Setomaa keelelist ja kultuurilist eripära.
 2. Võro Keele ja Kultuuri Fond on asutatud 12.novembril 1988. aastal Kanepis. Põhikirja on muudetud 14.12.1996 Võro Keele ja Kultuuri Fondi üldkoosoleku otsusega. 28.10.1997 üldkoosoleku otsusega sai Võro Keele ja Kultuuri Fond uueks nimeks Võro Selts VKKF.
 3. Võro Seltsi VKKF ametlik nimetus eesti keeles on Võro Selts VKKF, inglise keeles Võro Society VKKF.
 4. Võro Seltsi VKKF asukoht on Tartu tn 48, 65609 Võru
 5. Võro Selts VKKF on eraõiguslik juriidiline isik koos kõigi sellest tulenevate õiguste ja kohustustega.
 6. Võro Selts VKKF juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.

II peatükk. VÕRO SELTSI VKKF TEGEVUS

 1. Võro Seltsi VKKF põhiülesanded on:
  1. toetada võro-seto omakeelse kultuuri arenemist ning koondada selleks materiaalseid ja vaimseid ressursse
  2. soodustada võro-seto keele kasutamist kõigis elusfäärides nii kirjas kui ka kõnes
  3. aidata kaasa võro-seto kultuuripärandi säilimisele ja väärtustamisele kõigis rahvakihtides.
 2. Võro Selts VKKF korraldab ja toetab materiaalselt:
  1. Võromaa ja Setomaa pärimuskultuuri (folkloor, etnograafiline materjal, rahvamuusika jne) kogumist, uurimist ja publitseerimist
  2. võro-seto keele kõnevariantide kogumist, uurimist ja keeleteaduslike tööde publitseerimist
  3. Võromaa ja Setomaa kohanimede uurimist ja ametlikku käibesse ennistamist
  4. võro- ja setokeelse tarbe- ja ilukirjanduse loomist ning väljaandmist
  5. võro-seto keele kasutamist massimeedias ja võrokeelsete meediumide loomist
  6. omakultuuri ja võro-seto keelt väärtustavat tegevust muudes kultuurivaldkondades
  7. võro-seto keele, Võromaa ja Setomaa rahvakultuuri õpetamist kohalikes koolides
  8. avalikku selgitustööd ja õppetegevust (kursused, õppereisid, õpiringid, seminarid, konverentsid, suvelaagrid, näitused, näitusmüügid jne) Võro- ja Setomaa omakultuuri puudutavates valdkondades
 3. Võro Selts VKKF toetab võimaluste piires füüsilisi ja juriidilisi isikuid, kes uurivad või arendavad võro-seto keelt ja omakultuuri.
 4. Võro Selts VKKF tegeleb põhiülesannetest lähtuvalt kirjastamisega.
 5. Võro Selts VKKF vahendab füüsiliste ja juriidiliste isikute sihtannetusi konkreetsete programmide täitmiseks, ürituste korraldamiseks ja stipendiumide määramiseks Võro Seltsi VKKF eesmärkidega ühtivates valdkondades.
 6. Võro Selts VKKF maksab avalike konkursside alusel välja stipendiume, mille kasutamise eesmärgid ühtivad seltsi põhiülesannetega.
 7. Võro Selts VKKF tutvustab ja propageerib Võromaa ja Setomaa rahvakultuuri ning samuti iseenda tegevust massiteabevahendites.
 8. Võro Selts VKKF teeb koostööd üksikisikute ja organisatsioonidega vastavalt ühiste eesmärkide olemasolule.

III peatükk. VÕRO SELTSI VKKF LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 1. Võro Seltsi VKKF liikmeteks võivad olla täisealised füüsilised isikud ja juriidilised isikud, kes tunnistavad antud põhikirja ja soovivad osaleda Võro Seltsi VKKF tegevuses.
 2. Võro Seltsi VKKF liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus taotleja kirjaliku avalduse põhjal.
 3. Võro Seltsi VKKF juriidilisest isikust liige peab oma juhtivorgani otsusega määrama esindaja Võro Seltsis VKKF ja andma talle kirjaliku volituse.
 4. Võro Seltsist VKKF väljaastumine toimub lahkuda soovija kirjaliku avalduse põhjal. Võro Seltsi VKKF juhatus on kohustatud lahkumisavalduse rahuldama kahe kuu jooksul.
 5. Liikme võib Võro Seltsist VKKF välja arvata, kui ta vähemalt kaks aastat pole osalenud Võro Seltsi VKKF töös; samuti juhtudel, kui ta on oma tegevusega oluliselt kahjustanud Võro Seltsi VKKF mainet, kasutanud Võro Seltsi VKKF vara omakasupüüdlikel eesmärkidel, kui ta ei täida Võro Seltsi VKKF põhikirja ja juhatuse otsuseid. Väljaarvamise otsustab juhatus. Juhatuse otsust võib vaidlustada üldkoosolekul.
 6. Võro Seltsi VKKF liige on kohustatud kord aastas tegema annetuse Võro Seltsile VKKF vastavalt oma võimalustele.
 7. Võro Seltsi VKKF liikmel on õigus:
  1. osaleda Võro Seltsi VKKF tegevuses
  2. valida ja olla valitud Võro seltsi VKKF juht- ja kontrollorganitesse
  3. saada Võro Seltsi VKKF juhtorganitelt suulist ja kirjalikku teavet ning tutvuda dokumentidega, kui selle õiguse realiseerimine ei kahjusta Võro Seltsi VKKF majanduslikke huve.
  4. kasutada Võro Seltsi VKKF vara soodustingimustel juhatuse poolt kehtestatud korras.
  5. astuda Võro Seltsist VKKF välja käesolevas põhikirjas sätestatud korras
  6. kutsuda kokku Võro Seltsi VKKF üldkoosolek juhatusest mööda minnes seaduses sätestatud korras

IV peatükk. TÖÖKORRALDUS JA JUHTIMINE

 1. Võro Seltsi VKKF kõrgeim organ on liikmete üldkoosolek. Juhatus kutsub üldkoosoleku kokku vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord aastas. Üldkoosoleku kokkukutsumise teade ja päevakord tuleb igale liikmele saata kirjalikult, vähemalt kaks nädalat enne koosolekut.
 2. Võro Seltsi VKKF üldkoosoleku ainupädevuses on:
  1. Võro Seltsi VKKF põhikirja täiendamine ja muutmine
  2. juhatuse valimine kaheks aastaks ja juhatuse erakorraline tagandamine
  3. revidendi valimine kolmeks aastaks
  4. Võro Seltsi VKKF eelarve kinnitamine
  5. juhatuse tegevusaruande ja majandusaasta aruande kinnitamine
  6. Võro Seltsi VKKF tegevuse lõpetamine ja reorganiseerimine
 3. Võro Seltsi VKKF üldkoosolek on pädev otsustama kõiki teisi Võro Seltsi VKKF tegevust puudutavaid küsimusi, üldkoosoleku otsused on kohustuslikud teistele juhtorganitele ja Võro Seltsi VKKF liikmetele.
 4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole Võro Seltsi VKKF liikmetest. Kui üldkoosolekule tuleb vähem kui pool Võro Seltsi VKKF liikmetest, võib juhatus välja kuulutada uue üldkoosoleku sama päevakorraga, mis on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 3 Võro Seltsi VKKF liiget.
 5. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu, kui otsuse poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud liikmetest, välja arvatud juhtudel, kui seadus nõuab 2/3 liikmete poolthääletamist.
 6. Üldkoosoleku vahelisel ajal juhib Võro Seltsi VKKF tegevust vähemalt kolmeliikmeline juhatus, mis käib koos vähemalt kaks korda aastas.
 7. Võro Seltsi VKKF juhatus jääb ametisse kaheaastase tähtaja lõppemise järgse üldkoosolekuni.
 8. Võro Seltsi VKKF juhatus on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsused võetakse vastu koosolekul osalenud liikmete poolthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab juhatuse esimehe hääl. Juhatus võib otsuseid teha ka e-posti teel.
 9. Juhatuse pädevusse kuulub:
  1. Võro Seltsi VKKF põhiliste tegevussuundade ja ürituste plaanide väljatöötamine
  2. rahaliste vahendite käsutamine ja raamatupidamise korraldamine üldkogu poolt kehtestatud korras
  3. Võro Seltsi VKKF kinnisvara võõrandamine ja koormamine üldkogu poolt kehtestatud korras
  4. Võro Seltsi VKKF uute liikmete vastuvõtmine ja liikmete väljaarvamine
  5. Võro Seltsi VKKF eelarve koostamine
  6. üldkoosoleku kokkukutsumine
  7. muud küsimused, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse
 10. Võro Seltsi VKKF juhatus valib endi hulgast juhatuse esimehe, kelle pädevusse kuulub:
  1. Võro Seltsi VKKF esindamine
  2. juhatuse ja töögruppide töö koordineerimine
  3. juhatuse liikmete vahel tööülesannete jagamine
  4. Võro Seltsi VKKF nimel lepingute sõlmimine, palgaliste töötajate tööle võtmine ja töölt vabastamine, lähtudes üldkoosoleku ja juhatuse otsustest.
 11. Juhatuse esimehel on esimese allkirja õigus finantsdokumentidele Võro Seltsi VKKF nimel.
 12. Juhatuse esimees on aruandekohustuslik juhatuse ja üldkogu ees.
 13. Juhatuse esimehe äraolekul asendab teda esimehe poolt kirjalikult volitatud juhatuse liige.
 14. Võro Seltsi VKKF poolt majandustegevust ja põhikirjalist tegevust kontrollib revident, kes valitakse Võro seltsi VKKF üldkogu poolt kolmeks aastaks ja kes vastutab ainult üldkogu ees.
 15. Revident:
  1. kontrollib Võro Seltsi VKKF tegevuse vastavust tema põhikirjalistele eesmärkidele
  2. kontrollib Võro Seltsi VKKF vara kasutamist vastavalt käesolevale põhikirjale
  3. annab üldkoosolekule aru vähemalt üks kord aastas
  4. teeb Võro Seltsi VKKF juhatusele ettepaneku üldkoosoleku kokkukutsumiseks; juhatus on kohustatud üldkoosoleku kokku kutsuma ühe kuu jooksul revidendi ettepanekust.

V peatükk. VÕRO SELTSI VKKF VARA JA VAHENDID

 1. Võro Seltsi VKKF omanduses võib olla igasugune vara, kui selle omamist ei piira seadus.
 2. Võro Seltsi VKKF varalt saadavat tulu kasutatakse Võro Seltsi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
 3. Võro Seltsi VKKF vahendid moodustuvad:
  1. vabatahtlikest annetustest ja eraldistest
  2. eraldistest riigi-ja munitsipaaleelarvetest
  3. sihtotstarbelistest eraldistest
  4. trükiste ja teenuste müügist saadavast tulust
  5. toetustest
  6. õppemaksust
  7. muudest seaduslikest tuludest
 4. Võro Seltsi VKKF liikmetel ei ole õigust Võro Seltsi VKKF varale, Võro Seltsil ei ole õigust tema liikmete varale.
 5. Võro Selts VKKF ei kanna vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna kohustust Võro Seltsi VKKF varaliste kohustuste eest.

VI peatükk. VÕRO SELTSI VKKF TEGEVUSE LÕPETAMINE

 1. Otsuse Võro Seltsi tegevuse lõpetamise või teise mittetulundusühinguga ühinemise kohta teeb Võro Seltsi VKKF üldkoosolek, kui selle poolt hääletab vähemalt ¾ koosolekul osalenud liikmetest.
 2. Tegevuse lõpetamise või ühinemisega seotud varalised küsimused lahendab üldkoosoleku poolt valitud likvideerimiskomisjon.
 3. Võro Seltsi VKKF likvideerimisest järele jääv vara läheb pärast kõigi võlausaldajate nõuete rahuldamist ja muude varaliste kohustuste täitmist tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule Võro Seltsi VKKF tegevussuundade arendamiseks vastavalt üldkoosoleku otsusele.

1. juuni 2007

Triinu Ojar
Võro Seltsi VKKF juhatuse esimees