Võro Selts VKKF    78 28 750; 5649 2686    vorokiil@gmail.com

Hää, et tullit!

Võro Selts VKKF –võro vaimu hoitja

KAE MI TEGEMIISI

SELDSIST

AOLUGU

Võro Selts VKKF luudi 12. märtekuu pääväl 1988. Kanepin. Seldsi nimes sai edimält Võro Keele ja Kultuuri Fond. 1997. aastagal tetti fond ümbre mittetulosaamisütisüses ja naas’ kandma parlast nimme.

ÜLESANNÕ

Seldsi ülesannõ om tukõ ja hoita võro kiilt ni kultuuri kõgõ aoluulidsõ Võromaa pääl, minkast kõnõldas ka ku võro keele- ja kultuuriruumist.

KAE LÄHEMBÄLT

Tegemise

UMA PIDO

2008. aastaga 31. mail peeti Võro liinan ja Kubija laululaval edimänäe võrokeeline laulu- ja rahvapido Uma Pido, mink kõrraldust vidi Võro Selts. Tuust pääle kõrraldadas suuri umakeelitsit pitõ üle katõ vai kolmõ aastaga.

II Uma Pido peeti 29. mail 2010. aastagal Põlvan Indsikurmun, III 1. juunil 2013 Võrol, IV 28. mail 2016 Põlvan Indsikurmun ja V 2. juunil 2018 Võrol. IV Uma Pido tulõ 3. juunil 2023. aastagal jäl Põlvan Indsikurmun.

KAE LISAS

KAIKA SUVÕÜLIKUUL

1989. aastagast pääle om korraldatu egä suvi aoluulidsõ Võromaa esi kotussin Kaika suvõülikuul, kon kolmõ päävä joosul kullõldi loengit võro keelen, kaedi umakeelist tiatrit kontserte ja toimumiskotussõn ümbre ni opati latsilõ võro kiilt.

2019. aastagal sündü edimest kõrda Kaika suvõülikooli matkapäiv, kon matkati Vana-Võromaa põh’atipun, kullõldi põnõvti loengit ja nauditi kultuuriprogrammi.

LOE EDIMÄDSE MATKAPÄIVÄ KOTSILÕ SIIST

VÕRO-SETO TÄHTRAAMAT

1989. aastagast pääle andas egä aastak vällä ka „Võro-Seto tähtraamatut“  – umakeelist kalender-almanahhi. Kallendrin om kõrvuisi nätä’ nii vahtsõ (Gregoriusõ) ku ka vana (Juliusõ) kallendri perrä üten võro ja seto rahvakallendri tähtpäiviga. Tähtraamatu almanahin näüdütäs vahtsit ilo- ja tarbõkirändüstekste erisugumadsilt kirotajilt.

2020. aastaga tähtraamat tuu vällä Võro ja Seto noorõ ja
naidõ loomingu. Sekkä om põimit ka tsipakõnõ lauluja
tantsupido ainõst. Autori omma nii tunnõt ku ka viil
tundmalda noorõ. Kiä om kiä, kõnõlõsõ nä joba esi.Viil
löüd tähtraamadust kodotsit retsepte, tsõõriktähtpääväliisi
küsütelemiisi, vahtsõt umakeelist ja -meelist ni muidoki
kallendri.

OSTA 2020. AASTAGA TÄHTRAAMAT SIIST

SAVVUSANN

Vana-Võromaa suidsusannakombõ omma UNESCO üleilma tähtsä kultuuripärandüse nimekirän.

KAE LISAS

Juhatusõ liikmõ

Jan Rahman

Triinu Laan

Mariko Faster

Kaido Kama

Margus Konnula

Sõbra

Miä vahtsõt

Siist näet postituisi Võro Seldsi kõgõ värskimbite tegemiisi kotsilõ!

[thb_instagram_block link=”true” username=”v6rokiil” access_token=”16572563454.1677ed0.3defe3639aa44b388f6adb2ad4f2d464″ thb_color=”#9db5a4″ thb_color2=”#b5d5bf” thb_color3=”#cff4da”]