Võro Selts VKKF    78 28 750; 5649 2686    vorokiil@gmail.com

Miä vahtsõt

VI Uma Pido 1. juunil 2024 Põlvan Indsikurmun!

VI Uma Pido om 1. piimäkuu pääväl 2024 Põlvan Indsikurmun Uma Pido om võrokeeline laulu- ja rahvapido. 2024. aastaga Uma Pido om jo kuvvõs ja tulõ 1. piimäkuu (juuni) pääväl 2024 Põlvan Indsikurmu laululava pääl. Pääkontsõrt Indsikurmu laululava pääl nakas pääle kelläst 18-st, rahvalõ omma ussõ vallalõ jo kelläst 16.30-st. Püüne pääle sääd’ Diana Leesalu,…

35. Võro-seto tähtraamadu ettenäütämine 28. rehekuu pääväl Lindora laadu pääl

35. VÕRO-SETO TÄHTRAAMADU ETTENÄÜTÄMINE OM SIMUNAPÄÄVÄ, 28.10, LINDORA LAADU PÄÄL Timahavvanõ Võro-seto tähtraamat om jo kolmõskümnes viies umasugunõ ja viies vuur, ku tuud tegevä päämädselt Võro Seldsi noorõ. 2024. aastaga pääle mõtõldust Tähtraamatust lövvät pääle kallõndriosa küsütelemiisi, arvostuisi, esseesit ja ka vahtsõt loomingut. Timahavva om Tähtraamadu tegemise man mõtõld päämädselt noilõ võro- ja setokõisilõ, kiä…

Kaika suvõülikooli matkapäiv peetäs 12. põimukuul Mamastõn ja Põlvan

Timahavva peetäs Kaika suvõülikooli matkapäivä 12. põimukuu pääväl (12.08) Põlvan ja Põlva küle all Mamastõn. Päiv nakkas pääle kell 10 Mamastõ küläplatsi pääl, kon peetäs suvõülikooli loengu. Kellä 12 aigu mindäs jalaga Põlvahe ja tuldas tagasi, matka sisse om rehkendet ka söögivahe. Päävä lõpõtas kontsõrt, üles astus külä pillimiis Vaeva Kalmer. Timahavvadsõ matkapäävä rektri om…

I Võrokõisi Kongress tulõ kokko 22. aprilil Võrol

I Võrokõisi Kongress tulõ kokko 22. aprilil Võrol   Kuis hoita’ umma põlist kiilt, kultuuriperändüst, puhast elokeskkunda, mürgüvapa maad, majanda’ mõtsa mõistligult ja kokkohoitligult, edendä’ turismi, luvva’ ja edendä’ maaettevõttit ja tüükotussit, löüdä’ võimaluisi tullo tiini’, hoita’ teenüssit pakva’ kogokunnakeskusõ’ maakotussin vallalõ. Elo püsümine Vanal-Võromaal om täämbädse päävä muutuvan maailman tõsitsõhe proovilõ pant. Vanna-Võromaad ähvärdäs…

7. märtekuu pääväl nakaś pääle võro keele nätäl

Täämbä, 7. märtekuu pääväl nakaś pääle võro keele nädäl. Midä lukõ, kaia ja tetä saa? 7.11. Õkva hummogu kl 9.30–12 või tulla Võro Instituuti (Tartu tn 48, Võro liin) võro kiilt kõnõlõma! Keelekohvikun omma Fastrõ Mariko, Saarõ Evar ja Jüvä Sullõv – jutus tulõva nime ja nimeuurminõ, suguvõsauurminõ, talopidämine. Võro kiilt kõnõlõjalõ külälisele om kruusikõnõ…

Vahtsõnõ Võro-Seto tähtraamat om vällän!

Võro-Seto Tähtraamat 2023 om valmis ja tull' 28. rehekuu pääväl Lindora laadu pääl müüki. Vahtsõt tähtraamatut saa telli siist Joba mitmõndat aastakka om Tähtraamadu tegemine nuuri käen. Nä kirotasõ, määntsit juttõ nä omma kuuldnu, midä nä esi mõtlõsõ ja küsüse hindäst vanõmbidõ käest kah, mink peräst nuu süänd halutasõ. Tähtraamatust saa lukõ juttõ Tsooru kandist…

34. Kaika suvõülikuuli peeti 30. hainakuu pääväl Rõugõn

2022. aastaga Kaika suvõülikooli matkapäiv peeti Rõugõ kihlkunna süämen Rõugõn 30. hainakuu pääväl ja oll’ järekõrran 34. Kaika suvõülikuul. Suvõülikooli rektri oll’ kiränik ja kultuuritegeläne Kauksi Ülle. Suvõülikooli tegemiseq olliq päämädselt Rõugõ kunstikuurin. Suvõülikoolist võtt’ ossa kokko umbõs 50 inemist. Kava 10.00 Matkapäävä pidolinõ alostus Rõugõ kunstikuurin. 2021. aastaga matkapäävä rektri Koorti Erkki and’ ammõdi ja ammõdiraha…

Kaika suvõülikooli matkapäiv peetäs 30.07.2022 Rõugõn

Kaika suvõülikooli matkapäiv peetäs 30.07.2022 Rõugõn Timavanõ suvõülikooli rektri om kiränik ja kultuuritegeläne KAUKSI ÜLLE Aokava NB! Aokavva või tulla muudatuisi! 10.00 Matkapäävä pidolinõ alostus Rõugõ kunstikuurin (Võru mnt 1, Rõugõ). Mineväaastadse matkapäävä rektri Koorti Erkki and vahtsõlõ rektrile Kauksi Üllele ammõdi üle. Loengu Rõugõ kunstikuurin 10.15 Allasõ Tiia 10.45 Tootseni Toivo 11.15 Kauksi Ülle Matk 12.00 Alostami…

Võro Selts kõrraldas nuuri kokkosaamisõ Tarto liinan 28.05.

Oodami Sinno, hää võrokiilne nuur vai nuur, kiä taht aigo võro keele seen müüdä saata! Ossavõtminõ om ilma rahalda. Aokava NB! Aokavva või tulla muudatuisi!   10.00 Päävä alostus Jaani kerikun (Jaani 5, Tarto liin). Kõnõlõs hõrõlidõmängjä Kuslapuu Kaisa.   11.45 Söögivahe. NB! Egäüts piät uma söögikraami esi üten võtma vai kipõstõ kost kaema. Ku…

“Võro-Seto tähtraamat 2022” om vällän!

Timahavvanõ "Võro-Seto tähtraamat" kõnõlõs katõst päämädsest liikmisest – tulõkist ja minekist. Nigu jo mitu aastakka kombõs, om kirotajis Võro- ja Setomaa noorõ. Tulõmiisi ja minemiisi lövvüs nii elon, armastusõn ku ka rahaaśon. Kirotajidõ ja vastajidõ siän om noid, kiä omma jo tutva, ja noid, kiä edimäst kõrda kirotasõ ja uman keelen märgotasõ. Päält juttõ ja…