Võro Selts VKKF    78 28 750; 5649 2686    vorokiil@gmail.com

7. märtekuu pääväl nakaś pääle võro keele nätäl

Täämbä, 7. märtekuu pääväl nakaś pääle võro keele nädäl. Midä lukõ, kaia ja tetä saa?

7.11.

7.-10.11.2022 om Võro Instituudin keelekohvik
Õkva hummogu kl 9.30–12 või tulla Võro Instituuti (Tartu tn 48, Võro liin) võro kiilt kõnõlõma! Keelekohvikun omma Fastrõ Mariko, Saarõ Evar ja Jüvä Sullõv – jutus tulõva nime ja nimeuurminõ, suguvõsauurminõ, talopidämine. Võro kiilt kõnõlõjalõ külälisele om kruusikõnõ kohvi vai tsäid ilma iist!
Kruutusõ külän mängitäs kl 19 maailma edimäst võrokeelist pistüjalapulli “Kogõmus mass!”. Mäng ja lava pääle sääd’ Tagamõtsa Tarmo, kirot’ Ruitlasõ Olavi.
Kiä Kruutustõ jõvva-ai, või tulla Tarto liina. Eesti ja üldkeeletiidüse instituudin, Jakobi 2 ruumin 423 om kl 17 “Kalõvipoja” õdak. Saa kullõlda Arukasõ Madissõ, Kuuba Raineri ni Kalla Urma ettekandit, vallalõ tetäs Kuusingu Tuuma näütüs „Võrokeelidse „Kalõvipoja“ pildi“ Jakobi 2 trepihallin. Muusikat tege miihilaulupark Ütsiotsõ.
8.11. 
Hummogu kl 9.30–12 või tulla Võro Instituuti (Tartu tn 48, Võro liin) võro kiilt kõnõlõma! Keelekohvikun omma Allasõ Tiia ja Tigasõ Merike – jutus tulõ kirändüs ja võrokeeline lauluvara. Võro kiilt kõnõlõjalõ külälisele om kruusikõnõ kohvi vai tsäid ilma iist!
9.11. 
Hummogu kl 9.30–12 või tulla Võro Instituuti (Tartu tn 48, Võro liin) võro kiilt kõnõlõma! Keelekohvikun omma Eichenbaumi Külli ja Oja Vilve – jutus tulõ käsitüü ja söögitegemine. Võro kiilt kõnõlõjalõ külälisele om kruusikõnõ kohvi vai tsäid ilma iist!
Kl 18 mängitäs Miss’o rahvamajan maailma edimäst võrokeelist pistüjalapulli “Kogõmus mass!”. Mäng ja lava pääle sääd’ Tagamõtsa Tarmo, kirot’ Ruitlasõ Olavi.
10.11.
Hummogu kl 9.30–12 või tulla Võro Instituuti (Tartu tn 48, Võro liin) võro kiilt kõnõlõma! Keelekohvikun om Kuuba Rainer, kõnõlda saa instituudist vai mõtsast. Võro kiilt kõnõlõjalõ külälisele om kruusikõnõ kohvi vai tsäid ilma iist!
Kl 18 mängitäs Varstu kultuurikeskusõn maailma edimäst võrokeelist pistüjalapulli “Kogõmus mass!”. Mäng ja lava pääle sääd’ Tagamõtsa Tarmo, kirot’ Ruitlasõ Olavi. Puhvetist saa kohvi ja kuuki!
11.11.
Võro Instituudi suurõn saalin näüdätäs kl 12 koolilatsi kirätöie kogomikku „Mino Võromaa 35“ ja võrokeelist Tähekeist. Vallalõ tetäs ka vahtsõaastakuu võro keele iistkõnõlõja Kaja-Riina Plumanni maalinäütüs “Siist ja säält”.
EGÄ PÄIVI
Latsilõ ja noorõmbilõ, a mille mitte ka vanõmbilõ kõnõlõs Peppa-põrss võro keelen! Egä päiv kl 7.00, 13.20 ja 21.00 Kidzone Mini kanali päält. Tuusjaos tulõ kanali säädistüsest valli helü valikus võro kiil.

Matõrjaali, mänge ja muud tulõ ka Võro Seldsi Instagrammi (@v6rokiil) ni Facebooki, kae sis naid kah!

Hüvvä ni tegüsät võro keele nädälit!