Võro Selts VKKF    78 28 750; 5649 2686    vorokiil@gmail.com

I Võrokõisi Kongress tulõ kokko 22. aprilil Võrol

I Võrokõisi Kongress tulõ kokko 22. aprilil Võrol

 

Kuis hoita’ umma põlist kiilt, kultuuriperändüst, puhast elokeskkunda,
mürgüvapa maad, majanda’ mõtsa mõistligult ja kokkohoitligult, edendä’
turismi, luvva’ ja edendä’ maaettevõttit ja tüükotussit, löüdä’ võimaluisi tullo
tiini’, hoita’ teenüssit pakva’ kogokunnakeskusõ’ maakotussin vallalõ.

Elo püsümine Vanal-Võromaal om täämbädse päävä muutuvan maailman
tõsitsõhe proovilõ pant. Vanna-Võromaad ähvärdäs Nursipalu haŕotusplatsi
laendamisõ plaan, minka muutusõ’ suurõ’ ala’ elämises kõlbmatus vai saava’
mürätasõmõ ja muu peräst, miä tuuga üten käü, veidü’väärtüsligus elopaigas.
Taa pututas mitundkümmend tuhandõt põlist võrokõist.

Tõsõlt puult om maailm püürdümän – om naat tähtsäs pidämä põlitsit tarkuisi,
umma põlist kiilt, kokkohoitmist, söögi esi’ kasvatamist, kogokundlist eloviit,
suhtumist luudustõ ku kuuntüüpartnõrihe ja tuu puhta hoitmist. Naid
elopõlitsit tarkuisi om vaia jo alostõdu kokkohoitligu ni kogokondligu,
luudusõhoitja ja vaimlidsõ elokõrraldusõ ülesehitämises.

Tuujaos, et Vana-Võromaa rahvas saanu’ esi’ otsusta’ elo edesikestmises
tähtsit küsümüisi, kutsumi’ kokko Võrokõisi kongressi. Tahami’ märgota’, kuis
edesi, kas tetä’ hinnäst seenitsest inämb kuuldavas ku põlitsõs rahvas? Kas
tunnista’ võro kiil põlitsõs keeles ka ammõtligult? Tuujaos om vaia võrokõisi
hellü – liino ja valdo juhtõ, asotuisi, ettevõtjidõ ja luujidõ ütisüisi esindäjide
ütist arotust ja hellü, et meid kuulda’ olnu’.

Kongressi alostaja kogo kuts I Võrokõisi Kongressi kokko 22. aprilil kell 10–
17.00 Võrolõ, kultuurimajja Kannõl.

Kavan omma’ ettekandõ’ keele- ja luudusõhoitmisõst ni hindämäärämisest,
plaanõ arotaminõ ja Võrokõisi Kongressi vanõmbidõ kogo valiminõ.

Mi olõ tan Võromaa mäki pääl maad harinu’, jõkist-järvist kallo püüdnü’, pühhi
puid avvostanu’, hiki ja verd uma maa sisse valanu’ jo tuhandit aastit – seo maa
omma’ mi edevanõmba’ umas elänü’ ja mi taha seo maa ni keele edesi anda’
tulõvaidsilõ põlvilõ.

Võrokõisi Kongressi alostaja kogo
Võrol, 19. radokuu pääväl 2023
Lähämb teedüs: vorokongress@gmail.com