Võro Selts VKKF    78 28 750; 5649 2686    vorokiil@gmail.com

Vahtsõnõ Võro-Seto tähtraamat om vällän!

Võro-Seto Tähtraamat 2023 om valmis ja tull’ 28. rehekuu pääväl Lindora laadu pääl müüki.

Joba mitmõndat aastakka om Tähtraamadu tegemine nuuri käen. Nä kirotasõ, määntsit juttõ nä omma kuuldnu, midä nä esi mõtlõsõ ja küsüse hindäst vanõmbidõ käest kah, mink peräst nuu süänd halutasõ.

Tähtraamatust saa lukõ juttõ Tsooru kandist ja Saurova nulgast, miä käüvä kül vana ao kotsalõ, a ku mõtlõma naada, või sääntsit asju juhtu kõigiga ka seo ilma aigu. Raamatun om ka artikli Mõnistõ muusõumi luujast Lepä Alfredist, kiä elli jo inne tõist ilmasõta väega progresiivset ello ni sõi õnnõ kasvõ. Tähtraamatun om ka katś kodukotussõ lugu: Tõra Ralf käve Räpo küllä piten ja Tootseni Toivo kõnõl’ umast Rõugõst nii, nigu taa timä mälehtüisin oll’ ja om. Rahmani Hebo küsüs ja mõtlõs, miä saa inemiisi õiguisist, ku om sõda, miä võitlõs kõigi õiguisi vasta.

Lukõ saa mõttit Kauksi Ülle näütemängust “Nigu nõidus”. Intervjuu omma tettü kolmõ võro keele iistkõnõlõjaga. Luulõtuisi tuust, miä ilman sünnüs, omma kirotanu ukraina luulõtaja Kalytko Kateryna ni joba kõigilõ tutva Contra ja Korneli Viiu. Rubriigin “Simunapääväst simunapääväni” om tuud aastaga joosul Võro ja Seto kultuuriruumin olnuid sündmüisi ja välläandit. Nigu õks, om ka kallendrijago ja lõpun om väiku mõistatus.

2023. aastaga Tähtraamadu om kokko säädnü Vaaba Janek, pildi tsehkend’ Reimanni Hildegard.

Leave a Reply

Your email address will not be published.